TQz2 1594 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 2 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết