Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua