Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết