Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

18 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ