Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

84 nước, 12 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua