Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết