Vaileu 1655 +11
Lahabana 1545 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua