Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua