TQz2 1578 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

56 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua