Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

39 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ