Lahabana 1534 +21
Vaileu 1666 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 1 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết