toannhantq 1536 +18
congdc76 1571 -18

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2024

46 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết