congdc76 1553 +14
toannhantq 1554 -14

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2024

32 nước, 2 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua