toannhantq 1540 +18
congdc76 1567 -18

Kiểu: Cờ úp, 4/4/2024

14 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ