congdc76 1549 +13
JosephCuong 1476 -13

Kiểu: Cờ úp, 5/4/2024

90 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết