LKkoi714 1472 -12
congdc76 1562 +12

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2024

62 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua