congdc76 1574 +12
LKkoi714 1460 -12

Kiểu: Cờ úp, 6/4/2024

66 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua