vuithobac 1612 -16
congdc76 1606 +16

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2024

109 nước, 10 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua