LUCKKYSTARS 1419 +12
J13777319 1331 -12

Kiểu: Cờ tướng, 9/4/2024

24 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết