J13777319 1307 +15
A22929930 1278 -15

Kiểu: Cờ tướng, 9/4/2024

46 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết