A22929930 1263 +17
J13777319 1322 -17

Kiểu: Cờ tướng, 9/4/2024

64 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ