J13777319 1305 -11
0972493207 1424 +11

Kiểu: Cờ tướng, 10/4/2024

29 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ