anhdt 1639 -28
J13777319 1294 +28

Kiểu: Cờ tướng, 10/4/2024

85 nước, 18 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết