Kiểu: Cờ úp, 10/4/2024

36 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua