NguyenVui 1356 +15
J13777319 1328 -15

Kiểu: Cờ tướng, 10/4/2024

56 nước, 10 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ