vinh1979 1905 -19
V123 1974 +19

Kiểu: Cờ úp, 10/4/2024

99 nước, 19 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết