V123 1993 +12

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

46 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua