V123 2005 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

47 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua