V123 1985 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

85 nước, 13 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua