V123 1965 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

19 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua