Vinhtran9 2047 +14
Bachoc999 1998 -14

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

108 nước, 16 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết