Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

63 nước, 10 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua