Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

65 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua