Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

40 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết