minhnho 1276 -15
J13777319 1306 +15

Kiểu: Cờ tướng, 11/4/2024

57 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết