Bachoc999 1956 -19
kcqd 1895 +19

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

53 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết