kcqd 1914 +19
Bachoc999 1937 -19

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

38 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết