Bachoc999 1918 -19
kcqd 1933 +19

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

47 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết