kcqd 1952 +19
Bachoc999 1899 -19

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

52 nước, 4 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết