Bachoc999 1880 -19
kcqd 1971 +19

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

73 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết