Ngoctri1234 1858 -16
Bachoc999 1861 +16

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

25 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ