Bachoc999 1877 -16
Ngoctri1234 1842 +16

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

105 nước, 17 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết