Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

50 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua