Bachoc999 1861 -18
ADiDaPhat 1807 +18

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

27 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết