Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

92 nước, 19 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ