ADiDaPhat 1825 +18
Bachoc999 1843 -18

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

94 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ