V123 1927 +20
vuong588 2014 -20

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

98 nước, 18 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết