J13777319 1321 -20
M34231542 1237 +20

Kiểu: Cờ tướng, 11/4/2024

80 nước, 14 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua