vuong588 1994 +12
V123 1947 -12

Kiểu: Cờ úp, 11/4/2024

34 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết