M34231542 1257 +20
J13777319 1301 -20

Kiểu: Cờ tướng, 11/4/2024

60 nước, 10 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết